Pieteikšanās


 • Pieteikšanās notiek, iesniedzot  rakstisku pieteikumu-aizpildot anketu(anketas var dabūt sazinoties ar skoliņas vadītāju caur e-pastu vai telefonu. Vienas nodarbības maksa ir 5 mārciņas - cenā ir iekļauti arī visi darba materiāli;

         Nodarbības

          Mazākie bērni mācās un kontaktējas ar saviem vienaudziem izmantojot attīstošās rotaļas un spēles. Jaunākajā grupiņā tiek iepazīta burtu pasaule, izmantojot rotaļas, mācāmies atbilstoši dienas tēmai, nodarbības notiek integrēti, caur zīmēšanu, dziedāšanu, līmēšanu un veidošanu. Vidējā grupiņa iepazīstas ar latviešu alfabētu, mācās burtus, lielākie- lasīt vārdiņus, mācāmies rakstīt burtiņus, veidojam, zīmējam, dziedam, mācāmies par latviešu tradīcijām, par Latviju, tās kultūru. Vecākajā grupiņā notiek lasīšanas mākslas nostiprināšana, latviešu alfabēta apguve, vārdu un teikumu rakstīšana, latviešu valodas apguve, kā arī iepazīšanās ar Latviju, tās kultūru un tradīcijām. Mācāmies latviešu valodu arī ar dziesmu palīdzību.

    Pamatuzdevumi:


 • Radīt iespēju katram bērnam attīstīties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.
 • Bagātināt vārdu krājumu,  apgūt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes dzimtajā valodā.
 • Darboties radošā pašizpausmē un izkopt prasmi klausīties, vērot, iedvesmoties un līdz pārdzīvot.
 • Attīstīt prasmi apzināties paveiktā vienreizīgumu, izjust to kā savas varēšanas un spēju izpausmi.
 • Mūzikas klausīšanās: mūzikas noskaņas (rakstura) un vienkāršāko mūzikas izteiksmes
  līdzekļu uztvere.
 • Dziedāšana: vokālo pamatiemaņu apguve; dziesmurepertuāra pakāpeniska paplašināšana
  (tautasdziesmas, bērnu dziesmas )
 • Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē.
 • Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.Rotaļu nozīme bērna attīstībā!!

                                                       

Bērns eksperimentē, pēta, riskē, mēģina un kļūdās apgūstot gan fiziskās, gan sociālās likumsakarības aizrautīgi un ar prieku. Tas ir pamats izziņas priekam un interesei visa mūža garumā.

Patstāvīgi apgūstot jaunas prasmes, pieaug bērna pašvērtējums un elastīgums, spēja adaptēties jaunos apstākļos, kas būtiska, lai izdzīvotu mūsdienu dinamiski mainīgajā realitātē.

Rotaļājoties bērni izpēta un rada pasauli, kuru tie spēj kontrolēt, tādā veidā pārvarot bailes un apgūst dažādas pieaugušo prasmes un lomas.

Rotaļa atraisa iztēli, radošumu un zinātkāri.

Rotaļājoties kopā ar citiem, bērni mācās darboties grupā, dalīties, sadarboties, rast kompromisus, risināt konfliktus un aizstāvēt sevi.

Dalīšanās rotaļu priekā un jautrībā vairo piederības sajūtu, empātiju, līdzjūtību un uzticēšanos. Tātad spēju veidot tuvas, siltas attiecības visa mūža garumā.

Ja rotaļas procesu vada bērns, viņš mācās pieņemt lēmumus, iepazīst savu darbošanās ritmu, atklāj, kas viņu interesē un aizrautīgi īsteno savus mērķus. Tiecoties apgūt jaunu spēli, nemanot tiek trennēta neatlaidība un pacietība.

Rotaļāšanās dziedina lielas un mazas dvēseles brūces un ir būtiska emocionālam līdzsvaram un veselībai.

Piedalīšanas rotaļās paver pieaugušajam iespēju ielūkoties bērna pasaulē, labāk izprotot viņa vajadzības, intereses, stiprināt attiecības ar bērnu.


Laba skolotāja tēls!!!

                               


Labs skolotājs neliek sekot sev pa pēdām un arī nestumj no mugurpuses.

Labs skolotājs iet bērnam līdzās, ļaujot:

 • pētīt,
 • izgudrot, 
 • radīt, 
 • jautāt, 
 • noskaidrot.

Labs skolotājs gatavs atbalstīt nelīdzenās vietās, bet tikai tad, ja tiešām aizķeras kāja.

Labs skolotājs saka:

- Skaties! 

- Domā!

- Mēģini!

DBS pārbaude

Disclosure and Barring Service (DBS) checks (previously CRB checks)

Visam personālam ,kas strādā ar bērniem tiek veikta šī pārbaude.